Temaer - P-T

Radon

I samarbeid med Radonlab startet vi kartleggingen av radonforekomst i boligene på bakkeplan vinterhalvåret 2018/19. 
Styret har utarbeidet en plan for arbeidet med HMS-forhold (Helse, miljø og sikkerhet) i borettslaget. Som en del av oppfølgingen av denne planen ønsker styret å videreføre påstartet arbeide med karlegging av radon i borettslaget.

Vi har utført radonmålinger i alle 51 boenheter på bakkeplan. Dette da vi hadde fått indikasjoner på at radonsugene som ble installert i 2013 ikke hadde ønsket effekt, samt at ikke alle enheter på bakkeplan ble omfattet av målingene utført i 2012/2013.

Resultatene viser at 13 enheter har verdier over 200 bq/m3 og 17 enheter har over 100 bq/m3. Styret har iverksatt et forsøk med å installere ballansert ventilasjon (strømdrevne friskluftsventiler med varmegjenvinning) for å få ned radonverdiene. Dersom kontrollmålingene gir gode resultater vil vi installere dette i alle boenheter med for høye verdier. De med høyest radonverdier blir prioritert først.

Nye målinger må utføres etter at tiltakene er iverksatt.

Slik foregår målingen:  Målingen foregår med såkalt sporfilm. Hver rekkehus/leilighet på bakkeplan vil få utlevert små plastkapsler med sporfilm som skal plasseres i oppholdsrom. Disse skal stå i ca. to måneder og registrere radonkonsentrasjonen. Måling med sporfilm er en passiv prosess. Når måleperioden er over, vil sporfilmen bli samlet inn av styret og sendt til analyse hos Radonlab.

Hva er radon?
Radon er en usynlig og luktfri edelgass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Radongassen blandes med jordluft og siver opp gjennom sprekker i grunnen. Radonkonsentrasjonen inne øker i vinterhalvåret, da radon søker letteste vei opp. Det er altså på grunn av det kalde klimaet i Norge at det kan forekomme for høye radonkonsentrasjoner i boliger. Ved oppvarming av bygninger i vinterhalvåret stiger varm luft opp og det blir et undertrykk i de laveste etasjene. I en bygning som ikke er tett mot grunnen kan den radonholdige jordlufta strømme inn i inneluften. Radon kan i store konsentrasjoner påvirke lungekreft. Statens strålevern anslår at rundt 14% av lungekrefttilfeller skyldes radon. Se forøvrig Statens strålevern sine nettsider: http://www.nrpa.no/

Anbefalte maksimalverdier
Radonkonsentrasjonen bør være så lav som mulig. I følge Statens strålevern bør man alltid utføre tiltak når radonkonsentrasjonen overstiger 100 Bq/m3 (Bq er forkortelse for Becquerel, som er måleenheten for styrken til en radioaktiv kilde). Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.