Temaer - P-T

SNE Søndre Nordstrand Enøk

Dyretråkket Borettslag er medlem av interesseorganisasjonen Søndre Nordstrand ENØK (SNE) som er en interesseorganisasjon for borettslag og boligsameier i bydel Søndre Nordstrand i Oslo. SNE ble stiftet 28. januar 2008. I dag er åtte boligsammenslutninger på Holmlia med tilsammen rundt 1700 boenheter medlem i SNE.
Søndre Nordstrand ENØK sine hovedmål er å:
kartlegge vedlikeholdsbehov og kostnader knyttet til fjernvarme for det enkelte lag/sameie;
gjennomføre forhandlinger mot fjernvarmeleverandør;
forestå langsiktig oppfølging av fremforhandlede avtaler;
bistå lagene ved forhandlinger og felles innkjøp av varer og tjenester;
foreslå Enøk tiltak;
være et talerør for deltakerne i den offentlige debatt om energispørsmål.

Det er for tiden syv borettslag og et boligsameie på Holmlia som er medlemmer. Vi har slått oss sammen i organisasjonen Søndre Nordstrand ENØK (SNE) for å drive effektivt ENØK-arbeid. Med snaut 1800 boliger dekker vi nesten 40% av boligmassen på Holmlia. Energiforbruket i våre medlemslag gikk ned med omtrent 5% fra 2007 til 2008. Dette tilsvarer mer enn 600 MWh. Hvis denne energimengden erstatter strøm produsert fra kull på kontinentet, har vi redusert CO2- utslipp med rundt 600 tonn, tilsvarende årlig utslipp fra 300 biler.

Det er to ting som kjennetegner våre borettslag på Holmlia: Vi har komplekse systemer for fordeling av vannbåren varme innad i lagene. Fortum (tidl. Hafslund) er monopolleverandør for varme, og har samtidig ansvar for varmefordeling internt i borettslagene. Siden SNE ble stiftet i januar 2008 har vi jobbet målrettet med energieffektivisering i våre lag. Gjennom kritisk men konstruktiv dialog med Fortum har vi fått til viktige tekniske forbedringer i flere lag. Beboerne kan nå glede seg over bedre komfort og lavere energikostnader. Dessuten har vi klart å samordne innkjøp av en del energispareutstyr, noe som ga mye ENØK for en liten penge. Vi er nå godt i gang med komptanseheving blant borettslagsstyrene, blant annet gjennom internkurs.

Den neste store oppgaven som venter oss i SNE er å følge opp en storstilt gjennomgang av varmeanleggene i hele Søndre Nordstrand som Fortum fjernvarme skal gjennomføre . Våre medlemslag har tyvstartet litt på denne prosessen: allerede i mai 2008 gjennomførte SNE sammen med Fortum en første befaring av anleggene i våre medlemslag for å avdekke akutte problemer. Samtidig som vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med Fortum fjernvarme, forventer vi en krevende prosess: Fortum som monopolleverandør har i utgangspunktet lite å tjene på tiltak som reduserer vårt energiforbruk. De er også under politisk press til å bygge ut fjernvarmenettet og å levere overskudd til Oslo kommune. Men SNE skal på vegne av sine medlemslag stå på for at vi skal få optimert systemene, slik av vi får best mulig varme i husene våre med minst mulig forbruk av fjernvarme.
SNE er nå godt i gang med konkret ENØK arbeid som gir resultater.

En sentral oppgave for Søndre Nordstrand ENØK er å følge med på energiforbruket i borettslagene. Hver måned oppdateres rapporter som viser utviklingen i energiforbruket for oppvarming i det enkelte borettslag, graddagskorrigert. Grafene legges ut fortløpende her.