Aktuelt

Oppfølging av vedtak fra generalforsamlingen den 9. mai 2023.

Til alle beboere i Dyretråkket Borettslag

Oppfølging av vedtak fra generalforsamlingen den 9. mai 2023.

Styret ble av generalforsamlingen pålagt noen oppgaver. Vi har nå gjennomgått sakene og nedenfor
finner du styrets redegjørelser.
Vedtak 5.1 i protokollen. Trafikksikkerhetstiltak

«Styret skal vurdere trafikksikkerhets tiltak og orientere om hva som er mulig å gjennomføre på kort
og lengre sikt. Orienteringen kan gis vis styrets ordinære informasjonsskriv»
Styrets redegjørelse:
Styret har vurdert trafikksikkerhets tiltak på internveiene. I tillegg til de eksisterende bommene er
fartsdumper vurdert som det mest hensiktsmessige tiltaket for å sørge for meget redusert fart
(gangfart) på bilene som kjører på internveiene. Fartsdumper har en kostnad på om lag 25.000 kr pr
stykk. Vårt behov er anslått til mellom 4- 6 stykker. Borettslaget har fått innvilget bomiljøstøtte fra
Oslo Kommune, men det er uklart om fartsdumper kan aksepteres av kommunen som bomiljø tiltak.
Styret har også vurdert de økonomiske sidene ved tiltaket opp mot budsjetterte vedlikeholdsmidler.
Styret vil avklare om tiltaket kan inkluderes i bomiljøstøtten med Oslo Kommune og basert på deres
svar behandle forslaget under budsjettarbeidet for 2024 som gjennomføres høsten 2023.

Vedtak 5.2 i protokollen Facebook siden Dyretråkkets Venner

«Styret kan ikke gjøre vedtak vedrørende en facebook side de ikke eier eller er ansvarlig for, men
styret kan redegjøre for sin rolle på Facebook siden»
Styrets redegjørelse:
Borettslaget har tre offisielle informasjonskanaler;
Borettslagets hjemmeside
  • Informasjonsskriv delt ut/hengt opp
  • Informasjon via USBL mail/SMS system
Styret har i tillegg e- mail, postkasse v/styrerommet og åpent styrerom, som alle kan benyttes til
personlig kontakt med styrets medlemmer. Facebook siden Dyretråkkets Venner har ved flere
anledninger vist seg å være en effektiv informasjonskanal, særlig ved plutselig oppståtte hendelser
(strømutkobling, frakopling av vann og tilsvarende hendelser). Styret har da informert etter beste
evne og kunnskap om den oppståtte situasjon. Siden brukes også av medlemmene som diskusjon og
ytrings forum samt til dels en markedsplass for utleie, utlån og avhending av varer/brukt utstyr. Som
diskusjonsforum er siden en åpen kanal for generelle kommentarer, forslag og meninger om smått
og stort som angår borettslaget og oss som bor her. At gruppens medlemmer deler opplevelser av
positiv og negativ karakter eller informerer om aktiviteter i borettslaget eller nærområdene bidrar
både til kunnskap rundt vårt bosted og til godt naboskap og bomiljø. Styret mener FB gruppen er et
positivt bidrag i vår felles hverdag.
Styret har ingen intensjoner om å «overta» driften av FB gruppen. Styret vil benytte den til
informasjonskanal avhengig av sak og situasjon i tillegg til de øvrige informasjonskanalene styret
disponerer. Styret anser ikke FB gruppens side å være et egnet sted for å saksbehandle saker som
faller inn under styrets ansvarsområde. Forslag til endringer i borettslaget, klager fra grupper eller
enkeltpersoner eller tilsvarende forhold må forelegges styret gjennom de offisielle kanalene eller i
møter med styret/styrets medlemmer.
Styret har valgt å innta en mer passiv rolle i FB gruppen for å unngå uheldige situasjoner og
konflikter. Dette gjør vi i erkjennelsen av at forum som FB er uforpliktende og til dels ganske
«ufiltrerte» ytringer forekommer. Styret har tro på at bedre resultater oppnås gjennom direkte
personlig eller skriftlig kontakt mellom beboer og styret.

Andre saker

Ladeanlegg EL biler


Siden forrige informasjon har ladeanlegget for EL biler blitt ferdig. Noen mindre justeringer gjenstår,
men lading fungerer. Det blir ofte forsinkelser i prosjekter som planlegges. I dette tilfellet har vi hatt
en kombinasjon av forsinkelser fra leverandør (manglet noen deler) og fra vår side ved at ganske
mange av de som bestilte lader ikke gjennomførte prosessen omkring betaling/søkte finansiering i
tide. Dette er nå bak oss og anlegget er i drift. Det er også slik at de mange som ikke har kjøpt egen
lader nå, har infrastrukturen på plass. Det vil si det er ført strøm frem til hver enkelt p- plass slik at
det er enkelt å koble på en lader dersom man ønsker å kjøpe en slik. Nye ladere som tilknyttes
systemet må være godkjent for bruk i vårt system.
Hundehold i borettslaget
Som kjent er det anledning til å ha hund i borettslaget vårt. Styret mottar med ujevne mellomrom
informasjon om forstyrrelser fra hunder som bor i borettslaget. I all hovedsak er det klage over
vedvarende bjeffing. Styret minner hundeeiere om at støy, også fra hunder, kan oppleves
forstyrrende for naboer. Vår oppfordring til hundeeiere er, tenk gjennom hva du kan gjøre for at
hunden ikke lager så mye lyd at det blir plagsomt for dine naboer.

Med vennlig hilsen

Styret